Kankansion a Religioso ti TMI Global

Standard

Ti Parabur

(Iti tono ti ‘Amazing Grace’

 

Ti parabur nagsam-iten

Ta insalakannak

Idi napukawak ngem nasarakannak

Biagko itan naragsak

 

Ti parabur a naammuak

Isut’ nangted namnamak

Nagpategen ti ayatna kaniak

Idi a namatiak

 

Ti adu unay a pegpeggad

Nga innak nalasat

Gaput ti grasiana inlisinak

Inggat’ Gloria magtengak

 

Inton adda ‘tay idiay gloria

Raniag awan pumada

Intay agkankanta, pagdayaw ken Ama

Ragsak nga awan inggana

 

Ulitem mamindua

 

Siksika, O Apo!

 

Siksika, O Apo, ti bilegmi                                            

Pannakaawat kinakapuymi

Pannakapakawan pagkuranganmi

Iturongmo, Apo, ti panagbiagmi

 

Refrain:

Ti ayat ti Dios intay rambakan

Grasiana a sagut pagraranudan

Ta isu ti biag amin naggapuan

Rigat ken nam-ay, Dios pagkamangan

 

Ania man a banag, intay biroken

Ania man a rigat, intay parmeken

Wen nga agpayso, ti Diosto laeng

Kired ken namnama, dinto aglemmeng

 

Refrain:

 

Inay-ayatmo, Apo, dagiti napanglaw

Nakakaasi dagiti mawaw

Kas kenka O Apo, balinennakam

Tapno ti ayatmo, di maipaidam

 

Refrain:  

 

Immayka, O Apo, a nagtutuok

Agpaay ti amin, amin a parsua

Pannakaadipen, amin a banag

Itdem ‘toy kabsatmi panangsaluad

 

Refrain:

 

Repeat last line.  

 

 

Dikanton Malipatan

 

1.

Dikanton malipatan

Kuna ‘toy pusok

Uray no awan ka ditoy dennak

Ti tunggal aldaw

Uray pay no tawenen

Iti naglabasen

Dimonton kunaen

A malipanka

Inggat tungpal tanem

 

2.

Kanayon nga adda kaniak

Ti impaidulinmo nga ayat

Nga isut’ impaaymo

A pagbiagak

Uray no maysaakto payen

A nalamiis a bangkay

Dimonton kunaen

A malipatanka

Inggat tungpal tanem

 

Repeat 1 and 2

 

Final—

Dimonton kunaen

A malipanta inggat tungpal tanem 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s