Daldallot, Part 2/ Olelo Production Feb 2012

Standard

DALLOT (PART 2)

OLELO PRODUCTION

FEBRUARY 12, 2011

 

 

TATA RIZAL

 

A ta dallot duminidallang

Ragsak ni dallot dalidallang

 

Bay-andak koma a sumungbat

Kakabsatko ita papagayam

 

Kakabsatko ida papagayam

Iti daytoy a tallaong itan

 

Iti daytoy a tallaong itan

Tapno mangted panangidalan

 

Tapno mangted panangidalan

Iti nalawag a saritaan

 

A ta dallot duminidallang

Ragsak ni dallot dalidallang

 

NANA FELY

 

A ta dallot duminidallang

Ragsak ni dallot dalidallang

 

Sika nga albasiador agunika

Sumungbatka koma kas rebbengna

 

Sumungbatka koma kas rebbengna

Tapno saritaan nalawagda

 

Tapno saritaan nalawagda

Kas kalawag init iti agsapa

 

Kas kalawag init iti agsapa

Mangsirsiray aramidtay ita

 

Mangsirsiray aramidtay ita

Bay-antay a sumarita ti kabsat

 

Bay-antay a sumarita ti kabsat

Albasiador a pagayam ni ayat

 

Albasiador a pagayam ni ayat

Kabinnulig aramid a nasayaat

 

Kabinnulig aramid a nasayaat

Toy kabsat a maingel ken ayat

 

Toy kabsat a maingel ken ayat

Albasiadar ragsak ni ragsak!

 

A ta dallot duminidallang

Ragsak ni dallot dalidallang

 

TATA RIZAL

 

A ta dallot duminidallang

Ragsak ni dallot dalidallang

 

Siak man koma ti mangisawang

Mangiyarasaas ti pakaigapuan

 

Mangiyarasaas ti pakaigapuan

Iyuumaymi iti daytoy saklang!

 

A ta dallot duminidallang

Ragsak ni dallot dalidallang

 

NANA FELY

 

A ta dallot duminidallang

Ragsak ni dallot dalidallang

 

Dakayo a lalakian

Bay-antayo ti albasiador itan

 

Bay-antayo ti albasiador itan

Mangwaswas iti saritaan

 

Mangwaswas iti saritaan

Tapno makita pakaigasatan

 

Tapno makita pakaigasatan

Daytoy a tungtongan!

 

A ta dallot duminidallang

Ragsak ni dallot dalidallang

 

ALBASIADOR/ TATA RIZAL

 

A ta dallot duminidallang

Ragsak ni dallot dalidallang

 

Siak man kakabsat sumarita

Mangisawang gandat lalakian

 

Mangisawang gandat lalakian

Mangibuksil ungtot’ saritaan

 

 

Ta daytoy lalakian a kawitan

Umokna birokennan!

 

Umukna birokennan!

Ket daytoy di mainsasaanan!

 

Ket daytoy di mainsasaanan!

Ta daytoy linteg ti biag.

 

Ta daytoy linteg ti biag

Panagbirok kasimpungalan

 

Panagbirok kasimpungalan

Tapno ti aldaw ket agrayray

 

Tapno ti aldaw ket agrayray

Ket marikna ti darang ti bigat

 

Ket marikna ti darang ti biag

Kas met ti rabii a nagasat!

 

Kas met ti rabii a nagasat

Tapno iti kasta ket agragsak!

 

A ta dallot duminidallang

Ragsak ni dallot dalidallang

 

NANA FELY

 

A ta dallot duminidallang

Ragsak ni dallot dalidallang

 

Dumngegkami a babaian

Agsaganat’ saritaan

 

Agsaganat saritaan

Tapno inkam maidalan

 

Tapno inkam maidalan

Naimbag a panungpalan

 

Naimbag a panungpalan

Pagragsakan ti sangapada

 

Pagsagrakan ti sangapada

Agraman sabong a tagikukua

 

Agraman sabong a tagikukua

Tapno iti agsapa ket agukrad

 

Tapno iti agsapa ket agukrad

Mangnanam iti rayray ti bigat

 

A ta dallot duminidallang

Ragsak ni dallot dalidallang

 

TATA RIZAL

 

A ta dallot duminidallang

Ragsak ni dallot dalidallang

 

A ta adda kadi panagtukiad

Babaian iti daytoy a kalat

 

Babian iti daytoy a kalat

Iti daytoy a daton ni ayat?

 

Iti daytoy a daton ni ayat

Manipud baromi ingget ragsak?

 

Baromi nga ingget ragsak

Mangidaton pudno nga ayat

 

Mangidaton pudno nga ayat

Mangidaton iti bukod a biag

 

Mangidaton bukod a biag

Isagut ken sabong a nagasat

 

Isagut ken sabong a nagasat

Mangikut iti puso ken kararua

 

Mangikut iti puso ken kararua

Kadagiti amin nga aldawda

 

Kadagiti amin nga aldawda

Iti kawitanmi iti sabongyo

 

Ti kawitanmi iti sabongyo

Iti amin a kanito ti ragragsak

 

A ta dallot duminidallang

Ragsak ni dallot dalidallang

 

NANA FELY

 

A ta dallot duminidallang

Ragsak ni dallot dalidallang

 

Ti pusomi ket silulukat

Sindadaan saritaan a nasayaat

 

A ta dallot duminidallang

Ragsak ni dallot dalidallang

 

TATA RIZAL

 

A ta dallot duminidallang

Ragsak ni dallot dalidallang

 

Kastoy koma ti inkam makuna

Kakabsatmi ida, papagayam

 

Kakabsatmi ida, papagayam

Kadua ita itoy a tallaong

 

Kadua ita itoy a tallaong

Saksi daytoy nga ayan-ayat

 

Saksi daytoy nga ayan-ayat

Panagkammayet aginnayan-ayat

 

Panagkammayet aginnayan-ayat

Panagmaymaysa dua a kararua

 

Panagmaymaysa dua a kararua

Dua a puso a nagasat

 

A ta dallot duminidallang

Ragsak ni dallot dalidallang

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s