Dardarepdepek, Classical Ilokano Love Song

Standard

Dardarepdepek Nga Agnanayon

 

Bin-ig man amin a sasainnek

Ti di agtel-ay nga an-anek-ek

Ti lak-amen daytoy pusok

Ay, ngaminen dayta ulpit

Ta no iti sam-it ni ayat

Sudi a di sipapasnek

Mayaw-awanda amin

Gaput’ pateg nat’ sabali

 

Dardarepdepek nga agnanayon

Dagidi lailom kaniak

Regta ken dungngo

Aglalo no innak kenka agpasugnod

Agarubos luluak a mabuyogan

Ti panangay-ayom

 

Ngem no itan, dinak pay perngen

Dinak pay a kitaenen

Daydi ayat intalalim

Di ayat ken pannagibim

Wenen biagko, diak ladingiten

No di mo la panunoten

Ti sudi ken takneng

Ngem apay a launayen

Lagipem di ayat nga inlillilim

Tapnon di sabali a pateg

Dinak kad ruruden,

‘Ta ngay siksika ti ay-ayatek

No rebbengna nga ipasabalimon, dayta kaasim

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s