Pammakada ken Manong Cirilo, kameng ti GUMIL Hawai’i

Standard

PAMMAKADA A RUGI TI PANAGINANA

(Ken Manong Cirilo Gamponia, kameng ti GUMIL Hawai’i ken
Annak ti Kailokuan iti Amerika, Disiembre 5, 2008)

Iti umuna a panagkita ket ti sarangsang ti katawa
Ti maudi ket daytoy a leddaang a pudos ti mata
Iti sakroyko ti lagip nga iti maysa a rabii nangsagid
Nangkulding panagam-ammo iti agdan iti ig-igid

Iti taeng pagayam a sadiay ti panangbitibit
Panangaklon annongen nga ipagtangtangsit
Panagkakadua iti pluma kas iti ir-iruken
Nga iti rikna, kas iti init, agtangkayagen

Sika, Manong Cirilo ti maysa nga adigi
Pusipusan a kas iti rueda ti panangaklili
Panangikalasag pagsasao iti dati nga ili
Nga iti Hawai’i intedmot’ pannagibi

Iti plumata a nangrugi iti panagpagayam
Ket iti pluma met a tungpalem kalak-aman
Kas kabsatmi a nangiyusuat pagimbagan
Panangtaripato iti pagilian a naggapuan

Malagipko dagiti aglanitok a sao ti rabii
Nga iti panangsakroymi kenka ket sabali
Espiritu ti arak kinaduam a pimmanaw
Intugotmo nasapa a panagtalakiaw

Kas kadakami met laeng dagitoy a lagip
A kukuami itan a nabati, imula iti isip
Pasublienminto ti aldaw a kadagiti ray-aw
Kadagiti panaglalanglangmi ket ipapanaw

Tapno iti daeg ti salakan iti balikas tagikukuaen
Sika a kabsat iti pluma a ti pangngarig samiren
Sika a kakaen nga iti agsipnget dagiti aldaw
Ket iti orasion ti daniw a di agtalawataw

Ngarud ita itedmi ti bendision, kas iti kansion
Samiweng nga ipabalon a dayyeng panaglayon
Kadua iti ibaballasiw ti taeng nga agnanayon
Kasilpo ti pakasaritaantayo a mataginayon

Pumanawka man ngem kadagiti linabag addaka
Kadagiti isip sadiaykami, Manong Cirilo sibiagka
Ket iti ti panangsaluad ti Apo itedmi kenka
Ken ti kari ti biag tagikukua nga awan inggana

Dios ngarud ti kumuyog, Manongmi a Cirilo
Ti ragsak ti panagsubli iti Apo adda kadakayo
Ti basbas ti Namarsua ti balonenyo iti dalan
Kas iti kararagmo met kadakami a panawan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s